ด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาของคนพิการที่ไม่มีโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประเทศไทยมีคนพิการ 1.9 ล้านคน (องค์การอนามัยโลกระบุว่ามี 6.3 ล้านคน)  มากกว่าร้อยละ 90 ไม่ได้เรียนหนังสือหรือเรียนแค่ในระดับประถมศึกษา และพบว่าคนพิการที่อายุ 15 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 65 ไม่มีงานทำ ในจำนวนคนพิการทั้งประเทศพบว่ามีคนพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงร้อยละ 82 หรือประมาณ 800,000 คน และถึงแม้ว่าจะไม่พบสถิติจำนวนคนพิการที่ชัดเจนในประเทศเพือนบ้าน อย่างเช่น ลาว กัมพูชา เวียดนามและพม่า แต่จากสภาพความเป็นอยู่และสวัสดิการสำหรับคนพิการในประเทศเหล่านั้นก็ยังคงล้าหลังกว่าประเทศไทยมาก ด้วยประสบการณ์และความสำเร็จที่ผ่านมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปีที่พัทยา จึงเชื่อมั่นว่าโครงการโรงเรียนแห่งใหม่ที่จังหวัดหนองคายจะประสบความสำเร็จและสามารถช่วยคนพิการให้มีอาชีพที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นให้บริการสำหรับคนพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในอาเซียน (CMLVT) ภายในพื้นที่ 20 ไร่ โดยตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟ อ.เมือง จ.หนองคาย (ห่างจากศูนย์ราชการ 2 กิโลเมตร) สามารถรองรับนักเรียนประจำได้สูงสุด 240 คนและการฝึกอบรมที่รองรับได้สูงสุดครั้งละ 100 คน

หลักสูตรที่ให้บริการ

1.      เปิดสอนวิชาชีพและการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ เช่น เวปมาสเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาสังคมด้านคนพิการ (การช่วยเหลือคนพิการในชุมชน) เป็นต้น

2.    ฝีกอบรมคนพิการ ครอบครัว ผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การเป็นผู้ช่วยคนพิการหรืออาสาสมัคร การดำรงชีวิตอิสระ เป็นต้น

3.     ศูนย์บริการแบบครบวงจรสำหรับคนพิการ เช่น การให้คำปรึกษา การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ วิจัยและพัฒนาเก้าอี้ล้อเข็น (Wheelchair) จัดหางาน เป็นต้น

การดำเนินการ

เริ่มดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 โดยมีการปรับสภาพวัดนักบุญอัลฟอนโซเป็นสถานที่ชั่วคราวเป็นสำนักงานประสานงานและเปิดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” มีคนพิการเข้าฝึกอบรมจำนวน 14 คน บุคลากรจำนวน 3 คน และเริ่มดำเนินการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการจัดตั้งโรงเรียนกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี เช่น จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับอนุมัติเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชื่อโครงการ “โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย เฉลิมพระเกียรติฯ”

อาคารเรียนหลังแรกที่แล้วเสร็จไปชื่อ “อาคารท่อน้ำไทย 50 ปี” เพื่อฝึกวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว ให้บริการจัดหางานสำหรับคนพิการทุกประเภท และเป็นศูนย์กลางการให้บริการและช่วยเหลือคนพิการแบบครบวงจร ซึ่งมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมาโดยฯพณฯ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้เริ่มให้นักเรียนเข้าใช้อาคารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 โดยจัดแบ่งห้องต่างๆ เป็นห้องทำงานครู 1  ห้อง, ห้องพักอัมพาตและวีลแชร์ 2 ห้อง, ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง, ห้องหลักสูตรพื้นฐานและห้องสมุด 1 ห้อง, ห้องภาษาอังกฤษ 2 ห้อง, ห้องCall center 1 ห้อง, ห้องเก็บของ 1 ห้อง รวมทั้งสิ้น 10 ห้อง

ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารอีก 3 หลัง คือ 1. อาคารหอพัก ซึ่งอยู่ในระหว่างเร่งการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฏาคม 2558  2. อาคารเรียน MK ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2557 ระยะเวลาการก่อสร้าง 1 ปี เป็นอาคาร 2 ชั้น และอาคาร Workshop ซึ่งใช้เป็นศูนย์บริการแบบครบวงจรสำหรับคนพิการ ซึ่งจากนี้จะมีการเร่งวางระบบสาธารณูปโภค อาคารเรียน ลานเอนกประสงค์ อาคารหอพัก อาคารฝึกอบรมและโรงครัว ส่วนอาคารประกอบอื่น ๆ และการปรับสภาพแวดล้อมอื่น ๆ จะเป็นการได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป

การขอจัดตั้งโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย อยู่ในขั้นตอนการยื่นและตรวจแก้ไขเอกสารราชการ กับมาตรฐานของโรงเรียนที่กำหนดไว้ในตราสารให้มีความสอดคล้องกันข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ “ปั่น ปัน...

ด้วยเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสมาคมจักรยานเมืองพัทยา Eastern Bike Shop by ch.numchai ...

ฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต ครั้งที่ 7

เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน "ฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต ครั้งที่ 7 ปี 2017" จัดโดย มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ...

ปิดเดือนคุณพ่อเรย์ ส่งมอบดอกดารารัตน์

เสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ปิดงาน "รำลึก 14 ปี ...

รำลึก 14 ปี...

16 สิงหาคม 2560 งานรำลึก 14 ปี คุณพ่อเรย์ กิจกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธ ...

พิธีเปิด “งานรำลึก 14...

เมื่อเวลา 9.00 น.วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60 ณ หอประชุมมหาไถ่ ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ