บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา

1. ภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา

DSC04916

 

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 เป้าหมายให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว โดยให้ที่พักอาศัยที่ปลอดภัย อาหารที่มีคุณภาพ การรักษาพยาบาล ได้รับการศึกษา เป้าหมายสูงสุดคือเด็กสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้ บ้านเด็กพระมหาไถ่ได้วางแผนงานการดูแลเด็กไว้สามช่วง โดยช่วงแรกเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ช่วงที่สองเน้นการเรียนรู้และฝึกทักษะชีวิต เช่น การดูแลตนเองในด้านต่างๆ ทั้งด้านโภชนาการและสุขอนามัย ซึ่งทางหน่วยงานจะฝึกและสอนเด็กๆ โดยผ่านกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทำควบคู่ไปกับการบำบัดฟื้นฟู และช่วงที่สามคือ การจัดให้มีสภาเด็กเกิดขึ้นในโครงการ เพื่อเด็กจะได้รู้จักการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆ กล้านำเสนอ กล้าที่จะคิดทำโครงการต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งทางโครงการคาดหวังว่าเด็กที่อยู่ในความอุปการะจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าต่อไป

007

นอกจากนี้ยังมีการให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กในชุมชนที่มีความยากจน เด็กพิการ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอดส์และเด็กกำพร้า ซึ่งเป็นงานเชิงรุกร่วมกับชุมชนและโรงเรียนเพื่อให้เด็กเหล่านี้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวและได้รับการศึกษา ไม่ออกมาเร่ร่อน ขอทาน ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อสังคมต่อไป

จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีเด็กได้รับทุน Rotary Eagle Hawk เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย รวม 4 คน (ระยะเวลา 1 ปี 3 คน และ 4 ปี 1 คน) รวมถึงมี 3 คน รอรับพระราชทานปริญญาบัตรในปลายปี 2553 และประสบความสำเร็จในกิจกรรมการจัดตั้ง “สภาเด็กและเยาวชนบ้านเด็กพระมหาไถ่” อีกทั้งยังสามารถนำส่งเด็กคืนสู่ครอบครัวได้ถึง 58 คน

Father Ray Children's Home Father Ray Children's Home Father Ray Children's Home

Father Ray Children's Homeระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

ข่าวสารและกิจกรรม

เอส แอนด์ พี...

ณ สำนักงานต้อนรับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ รับมอบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ...

เด็ก ๆ ร่วมกิจกรรมปกป้องชายหาดเมืองพัทยาให้ใสสะอาด

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ นำเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรม Nivea Sun ...

ฮุนไดมอร์เตอร์ (ประเทศไทย) บริจาคคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คใช้แล้ว...

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารนำกลุ่มพนักงานบริษัท ฮุนไดมอร์เตอร์ (ประเทศไทย) ...

ธ.กรุงเทพ สำนักธุรกิจ ภาค...

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ต้อนรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ สายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด จำนวน ...

“มหัศจรรย์ เต้นบันลือโลก” (Journey...

เสร็จสิ้นลงแล้วกับ คอนเสิร์ตการกุศล “มหัศจรรย์ เต้นบันลือโลก” (Journey a World of ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ