ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

ปรัชญา : “มีวินัย ใฝ่ความรู้ พร้อมสู่อนาคต”

เปิดดำเนินงานเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 โดยให้บริการดูแลเด็กเล็กอายุระหว่าง 1 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี ที่มาจากครอบครัวยากจนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงหรือไม่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็ก โดยให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กระหว่างวันที่พ่อแม่ไปทำงาน (Day Care) จัดการเรียนการสอนวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น.

แต่ละวันมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมถึงจัดให้มีการไปทัศนศึกษาเป็นระยะๆ เด็กได้รับอาหารที่ถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการ ได้รับการตรวจสุขภาพและการกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

Father Ray Day Center

การศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภายใต้สภาพแวดล้อมและสังคม เด็กจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนเรียนรู้อย่างเหมาะสม โดยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก พ่อแม่ ผู็ปกครองและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยมีหลักการดังนี้

1. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กที่มีอายุระหว่าง 1 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี
2. การพัฒนาเด็กโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
4. การพัฒนาเด็ก ผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
5. จัดประสบการณ์ให้ เด็กสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. การพัฒนาเด็กโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัย
7. ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความารับผิดชอบ มีความรักและกตัญญู รู้คุณต่อครอบครัว ด้วยการปลูกฝังค่านิยมด้านจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม

 

Father Ray Day Center

 ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

ข่าวสารและกิจกรรม

“รดน้ำดำหัวขอพร” วันไหลพัทยา

19 เมษายน เทศกาลวันไหลสงกรานต์เมืองพัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดกิจกรรมประจำปี "รดน้ำดำหัวขอพร" ให้กับคุณพ่อ ผู้บริหารและเจ้าหนัาที่อาวุโส ...

คว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 2 ประกวดไข่อีสเตอร์ยักษ์

Easter Festival 2017 จบลงแล้วพร้อมกับการคว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 2 ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ในการประกวดไข่อีสเตอร์ยักษ์ ณ ...

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ เรือควีนแมรี่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เป็นอีกครั้งที่เด็ก ๆ จากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้โชว์ความสามารถ ...

St. Patrick’s Day...

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ลานจอดรถอัลคาร์ซ่า พัทยา เวลา ...

ผู้เข้าอบรมผู้บริหารระดับสูง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบสิ่งของบริจาค

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ