ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

ปรัชญา : “มีวินัย ใฝ่ความรู้ พร้อมสู่อนาคต”

เปิดดำเนินงานเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 โดยให้บริการดูแลเด็กเล็กอายุระหว่าง 1 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี ที่มาจากครอบครัวยากจนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงหรือไม่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็ก โดยให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กระหว่างวันที่พ่อแม่ไปทำงาน (Day Care) จัดการเรียนการสอนวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น.

แต่ละวันมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมถึงจัดให้มีการไปทัศนศึกษาเป็นระยะๆ เด็กได้รับอาหารที่ถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการ ได้รับการตรวจสุขภาพและการกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

Father Ray Day Center

การศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภายใต้สภาพแวดล้อมและสังคม เด็กจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนเรียนรู้อย่างเหมาะสม โดยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก พ่อแม่ ผู็ปกครองและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยมีหลักการดังนี้

1. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กที่มีอายุระหว่าง 1 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี
2. การพัฒนาเด็กโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
4. การพัฒนาเด็ก ผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
5. จัดประสบการณ์ให้ เด็กสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. การพัฒนาเด็กโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัย
7. ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความารับผิดชอบ มีความรักและกตัญญู รู้คุณต่อครอบครัว ด้วยการปลูกฝังค่านิยมด้านจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม

 

Father Ray Day Center

 ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ “ปั่น ปัน...

ด้วยเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสมาคมจักรยานเมืองพัทยา Eastern Bike Shop by ch.numchai ...

ฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต ครั้งที่ 7

เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน "ฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต ครั้งที่ 7 ปี 2017" จัดโดย มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ...

ปิดเดือนคุณพ่อเรย์ ส่งมอบดอกดารารัตน์

เสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ปิดงาน "รำลึก 14 ปี ...

รำลึก 14 ปี...

16 สิงหาคม 2560 งานรำลึก 14 ปี คุณพ่อเรย์ กิจกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธ ...

พิธีเปิด “งานรำลึก 14...

เมื่อเวลา 9.00 น.วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60 ณ หอประชุมมหาไถ่ ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ