ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

ปรัชญา : “มีวินัย ใฝ่ความรู้ พร้อมสู่อนาคต”

เปิดดำเนินงานเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 โดยให้บริการดูแลเด็กเล็กอายุระหว่าง 1 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี ที่มาจากครอบครัวยากจนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงหรือไม่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็ก โดยให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กระหว่างวันที่พ่อแม่ไปทำงาน (Day Care) จัดการเรียนการสอนวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น.

แต่ละวันมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมถึงจัดให้มีการไปทัศนศึกษาเป็นระยะๆ เด็กได้รับอาหารที่ถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการ ได้รับการตรวจสุขภาพและการกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

Father Ray Day Center

การศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภายใต้สภาพแวดล้อมและสังคม เด็กจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนเรียนรู้อย่างเหมาะสม โดยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก พ่อแม่ ผู็ปกครองและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยมีหลักการดังนี้

1. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กที่มีอายุระหว่าง 1 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี
2. การพัฒนาเด็กโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
4. การพัฒนาเด็ก ผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
5. จัดประสบการณ์ให้ เด็กสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. การพัฒนาเด็กโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัย
7. ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความารับผิดชอบ มีความรักและกตัญญู รู้คุณต่อครอบครัว ด้วยการปลูกฝังค่านิยมด้านจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม

 

Father Ray Day Center

 ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

ข่าวสารและกิจกรรม

เอส แอนด์ พี...

ณ สำนักงานต้อนรับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ รับมอบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ...

เด็ก ๆ ร่วมกิจกรรมปกป้องชายหาดเมืองพัทยาให้ใสสะอาด

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ นำเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรม Nivea Sun ...

ฮุนไดมอร์เตอร์ (ประเทศไทย) บริจาคคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คใช้แล้ว...

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารนำกลุ่มพนักงานบริษัท ฮุนไดมอร์เตอร์ (ประเทศไทย) ...

ธ.กรุงเทพ สำนักธุรกิจ ภาค...

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ต้อนรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ สายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด จำนวน ...

“มหัศจรรย์ เต้นบันลือโลก” (Journey...

เสร็จสิ้นลงแล้วกับ คอนเสิร์ตการกุศล “มหัศจรรย์ เต้นบันลือโลก” (Journey a World of ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ