ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

ปรัชญา : “มีวินัย ใฝ่ความรู้ พร้อมสู่อนาคต”

เปิดดำเนินงานเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 โดยให้บริการดูแลเด็กเล็กอายุระหว่าง 1 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี ที่มาจากครอบครัวยากจนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงหรือไม่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็ก โดยให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กระหว่างวันที่พ่อแม่ไปทำงาน (Day Care) จัดการเรียนการสอนวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น.

แต่ละวันมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมถึงจัดให้มีการไปทัศนศึกษาเป็นระยะๆ เด็กได้รับอาหารที่ถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการ ได้รับการตรวจสุขภาพและการกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

Father Ray Day Center

การศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภายใต้สภาพแวดล้อมและสังคม เด็กจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนเรียนรู้อย่างเหมาะสม โดยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก พ่อแม่ ผู็ปกครองและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยมีหลักการดังนี้

1. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กที่มีอายุระหว่าง 1 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี
2. การพัฒนาเด็กโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
4. การพัฒนาเด็ก ผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
5. จัดประสบการณ์ให้ เด็กสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. การพัฒนาเด็กโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัย
7. ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความารับผิดชอบ มีความรักและกตัญญู รู้คุณต่อครอบครัว ด้วยการปลูกฝังค่านิยมด้านจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม

 

Father Ray Day Center

 ข่าวสารและกิจกรรม

บริจาคง่าย ๆ แค่สแกน...

มูลนิธิฯ ได้ “เพิ่ม” ช่องทางการบริจาคสำหรับผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) หรือ การบริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงท่านสแกน ...

ผักสวนครัวหลังเลิกเรียน

อีกหนึ่งกิจกรรมช่วงเย็นที่เด็ก ๆ ชอบและสนุกสนาน นอกจากเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้ว เด็กบางส่วน ยังรักที่จะช่วยทำงานในแปลงเกษตร ผักสวนครัวด้วย ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีมาก ...

ขบวนพาเหรด วันเซนต์แพทริค 2018

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เป็นวันฉลองนักบุญแพททริค นักบุญประจำชาติของชาวไอแลนด์ ในหลาย ๆ ...

ธนาคารกรุงเทพ พาน้องตะลุยแดนไดโนเสาร์กลางกรุง

ขอบคุณธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่เปิดโอกาสให้น้อง โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ความรู้เสมือนจริง กับกิจกรรม “พาน้องตะลุยแดนไดโนเสาร์กลางกรุง” ...

ดูโครงการโรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย

ความเมตตากรุณาหลั่งมาดั่งสายฝน คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี นำผู่สนับสนุนมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ พร้อมการสนับสนุนอาคารหอพักชายและโรงครัวโรงอาหารที่จะก่อสร้างในเร็ววัน....เราไม่ได้รวยแต่สิ่งดีๆที่ผู้เมตตาและเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือคนพิการอย่างยั่งยืนทางการศึกษา มีอาชีพเลี้ยงตนได้ [gallery link="file" ids="12806,12807,12808,12809,12810,12811,12812,12813"]


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ