บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่ พัทยา

เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2547 มีสถานะเป็นสถานพักพิงชั่วคราวให้กับเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งแบ่งเป็น

Father Ray Outreach Work & Drop-In Center

งานภายในบ้าน เป็นงานที่ดำเนินการเมื่อเด็กมาอยู่ในความอุปการะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการคัดกรอง สอบประวัติและประเมินสภาวะในด้า

นต่างๆ การเยี่ยมบ้าน การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจและปรับพฤติกรรม

งานภาคสนาม เป็นงานที่ต้องทำควบคู่ไปกับงานในบ้าน เป็นการลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อค้นหาเด็กที่ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยต่างๆ โดยพยายามนำเด็กเข้ามาอยู่ในความดูแลของบ้านแรกรับฯ หรือได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย

งานส่งต่อและติดตามเยี่ยม เมื่อเด็กประเมินครบทุกด้านแล้วหากมีความพร้อมจะเน้นให้กลับไปอยู่กับครอบครัว หากถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์หรือสถานฝึกอาชีพอื่นๆ เจ้าหน้าที่ จะยังคงติดตามเยี่ยมเป็นระยะๆ เพื่อคอยให้กำลังใจและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

Father Ray Outreach Work & Drop-In Center

งานส่งเสริมเข้ารับการฝึกอาชีพ มีเด็กหลายคนที่ไม่สามารถส่งต่อยังสถานสงเคราะห์อื่นหรือไม่สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวได้ อันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ และมีเด็กอีกหลายคนไม่สามารถศึกษาต่อในสายสามัญปกติได้ จึงพยายามส่งเสริมให้เด็กเหล่านั้นได้มีความรู้ทางด้านสายอาชีพเป็นการทดแทน

ในโครงการนี้เรายังมีโปรแกรม “บ้านฝึกบิน” (Half Way House) บ้านงามหลังนี้ สามารถรองรับเยาวชนได้ถึง 6 คน ซึ่งทุกคนล้วนกำลังศึกษาหรือฝึกอาชีพตามที่ตนเองได้เลือกและอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมตามแผนที่วางไว้เพื่ออนาคต ในจำนวนนี้มีหลายคนเคยเร่ร่อน เคยใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนในพัทยา แต่ในวันนี้พวกเขามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ ได้ศึกษาเล่าเรียนและมีงานทำ สามารถหาเลี้ยงตนเองได้อย่างสุจริต บ้านหลังนี้จะสอนให้เขารู้จักวินัยและความรับผิดชอบรวมถึงการพึ่งพาตนเอง เราเชื่อมั่นว่าทุกคนที่ผ่านการฝึกฝนตนเองจากที่นี่จะสามารถบินไปสู่โลกกว้างและยืนหยัดด้วยขาของตนเองได้อย่างมั่นคง

 

 

Father Ray Outreach Work & Drop-In Centerข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ “ปั่น ปัน...

ด้วยเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสมาคมจักรยานเมืองพัทยา Eastern Bike Shop by ch.numchai ...

ฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต ครั้งที่ 7

เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน "ฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต ครั้งที่ 7 ปี 2017" จัดโดย มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ...

ปิดเดือนคุณพ่อเรย์ ส่งมอบดอกดารารัตน์

เสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ปิดงาน "รำลึก 14 ปี ...

รำลึก 14 ปี...

16 สิงหาคม 2560 งานรำลึก 14 ปี คุณพ่อเรย์ กิจกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธ ...

พิธีเปิด “งานรำลึก 14...

เมื่อเวลา 9.00 น.วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60 ณ หอประชุมมหาไถ่ ...


เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ